top of page

Transport
Persoane

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a ALFA EUROTRAVEL SRL, reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi ALFA EUROTRAVEL SRL, la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.

Condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale

ALFA EUROTRAVEL SRL, cu sediul social în Com Glimboca, nr. 340, jud. Caraș-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J11/335/2021, Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J11/335/2021, Cod unic de înregistrare: 44396315, reprezentată legal prin BARCAN ALIN în calitate de administrator, oferă servicii poştale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în următoarele condiţii:

ALFA EUROTRAVEL SRL acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare).

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală revin expeditorului.

 

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. ALFA EUROTRAVEL SRL se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

 

ALFA EUROTRAVEL SRL nu este responsabilă pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).  

 

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poştale:
- 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri;
- 50 cm X 70 cm X 120 cm pentru colete.

 

Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale este de 20 kg.

 

ALFA EUROTRAVEL SRL nu acceptă trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiteri poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poştale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi pe o porţiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii etc).

 

Expeditorul are obligaţia de a nu introduce în reţeaua poştală trimiteri poştale al căror obiect este interzis prin dispoziţiile legale.

 

ALFA EUROTRAVEL SRL asigură secretul trimiterilor poştale - reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

 

În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.

 

ALFA EUROTRAVEL SRL asigură livrarea trimiterilor poştale în termen de 7 zile lucrătoare, atât în cazul trimiterilor poştale interne cât şi a celor internaţionale.

 

ALFA EUROTRAVEL SRL furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de către expeditor, şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.

Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea, respectiv livrarea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, ALFA EUROTRAVEL SRL având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.
Valoarea maximă acceptată a valorii declarate este de 1000 RON.

 

Predarea trimiterilor poştale se realizează la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală.

 

În cazul imposibilităţii de predare a trimiterilor poştale către destinatar (sau persoana autorizată), ALFA EUROTRAVEL SRL va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 15 zile de la data avizării acestuia.

 

ALFA EUROTRAVEL SRL va returna, după caz, la adresa expeditorului sau la punctul de acces la care s-a realizat preluarea trimiterii poştale, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 30 zile atât în cazul trimiterilor poştale interne cât şi a celor internaţionale, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare.

 

În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, ALFA EUROTRAVEL SRL va păstra la dispoziţie aceste trimiteri poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen, trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea ALFA EUROTRAVEL SRL

 

ALFA EUROTRAVEL SRL are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale atunci când, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conţine bunuri interzise la transport ori care nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform legislaţiei în domeniu, respectiv legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate, sau când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale.

 

ALFA EUROTRAVEL SRL răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne, astfel:
- cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
- cu suma reprezentând de 2 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.
În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.

În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, ALFA EUROTRAVEL SRL răspunde pentru trimiterile poştale interne, după cum urmează:
- cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
- cu suma reprezentând de 2 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

 

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.
Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.
În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.
În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.

 

ALFA EUROTRAVEL SRL răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne.

 

ALFA EUROTRAVEL SRL este exonerată de răspundere în următoarele situaţii:
- paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
- trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;
- paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

 

Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatori

 

ALFA EUROTRAVEL SRL a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.).

 

Expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit poate formula o reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale.

 

Reclamaţia utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulţumit va trebui făcută în scris şi transmisă furnizorului prin una dintre următoarele modalităţi: prin depunere, personal, la sediul social ori la punctele de acces/contact deservite de personal ale ALFA EUROTRAVEL SRL, prin intermediul unui serviciu poştal către una dintre următoarele adrese: Com Glimboca, nr. 340, jud. Caraș-Severin.

 

ALFA EUROTRAVEL SRL va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere de către utilizator sau prin modalitatea solicitată de către acesta în cuprinsul reclamație, de exemplu: prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamaţia a fost depusă personal, prin semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire.

 

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.

 

Reprezentanţii ALFA EUROTRAVEL SRL vor analiza reclamaţia primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză.

 

Reclamaţia va fi soluţionată (implicand, analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi acordare despăgubiri)  de către ALFA EUROTRAVEL SRL în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

 

În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, ALFA EUROTRAVEL SRL va despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordându-se, în funcţie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat poştal, prin virament bancar sau în numerar, de la casieria aflată la adresa Com Glimboca, nr. 340, jud. Caraș-Severin.

 

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale ALFA EUROTRAVEL SRL nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

 

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a ALFA EUROTRAVEL SRL, reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi ALFA EUROTRAVEL SRL, la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.

 

ALFA EUROTRAVEL SRL
Prin administrator,
BARCAN ALIN

 

bottom of page